หน้าแรก | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ | สินค้าและบริการ | ลูกค้าของเรา | Dealer | Install | ติดต่อ | DEMO | กฏหมาย
02-691-6382 (Office),081-749-9093 (ฝ่ายขาย),081-7499093 (ฝ่ายร่วมลงทุน), 086-644-2243 (ฝ่ายเทคนิค)
easyhorpak009 on , Support on
ประกาศ ค่าธรรมเนียม และการขอใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต 


  • ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติการให้บริการอินเตอร์เน็ต ปี พ.ศ. 2551 (ประกาศล่าสุด ที่พบในเว็บไซต์ กสทช)
  • ตัวอย่างใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • ตัวอย่างเงื่อนไขทั่วไปใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1
  • แบบคำขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • ตารางตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขอรับ / ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม