คู่มือการใช้งาน EasyZone Hotspot Billing v3.5o


การติดตั้งโปรแกรม

การสร้าง Password Admin และ การเปลี่ยน Password Admin

การตั้งภาษาในการแจ้งเตือน

การตั้งเวลา Reboot Server

การ reboot,poweroff, เปลี่ยนการ์ดแลน (Renetwork) และ การ Reset Default Server

การตั้งค่าระบบ Network

ระบบ Network

ระบบ PPPoE-Server

การตั้งค่าระบบ NAT (Port Forwarding)

การตั้งค่า VLAN

การตั้งค่า QOS

การตั้งค่า Static DNS

การตั้งค่า Bridge

ระบบ Hotspot

การเพิ่ม Hotspot

การ Enable,Disable Hotspot

การ Enable,Disable DHCP

การสร้าง Hotspots ผ่าน VLAN

การตั้งค่า Mac Authen

การเชื่อมระบบ LOGIN ผ่าน Active Directory/LDAP

การใช้ External Radius

ระบบจัดการหน้า LOGIN

การแก้ไขข้อความหน้า LOGIN

การเปิดระบบลงทะเบียน

การเปิดระบบการเงิน

การเปิดระบบ HTTPS SSL

ระบบ Billing Plan

การสร้าง Billing Plan

การสร้าง Billing Plan แบบ Mac Authen

การกำหนดระยะเวลาการ Online ของ User

การสร้าง Billing Plan แบบ Login 1 user ได้หลายเครื่อง

ระบบ Account

การสร้าง Account แบบอัตโนมัติ

การสร้าง Account แบบ กำหนดเอง

การสร้าง Account โดยใช้ Mac address (Mac Authen)

การ Import Account

การ Export Account

การระงับการใช้งาน Account และการ เปิดการใช้งาน Account

ระบบ User Online

การตรวจสอบข้อมูล User Online

การ Free kick User

ระบบจัดการอุปกรณ์

การเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์

การเพิ่มข้อมูลโดยการ Scan และเพิ่มอัตโนมัติ

ระบบความปลอดภัย

การตั้งค่า Block Bittorrent

การตั้งค่า จัดเก็บ WebLog

การตั้งค่า จัดเก็บ Traffic Log

การตั้งค่า IP Control

การตั้งค่า Block Website

การตั้งค่า Allow Port

ระบบ Diagnostic

ระบบแสดงกราฟ MRTG

ระบบ LOG

ระบบ License

การ Active License

การ Reset License

ระบบ Backup

การ Restore

ระบบ Auto FTP Backup